Profesní kvalifikace

STAVITEL PODZEMNÍ HROBKY
69-016-H

Seznam školení a zkoušek

Profesní kvalifikace - k čemu slouží?

Profesní kvalifikace je vytvářena Národním ústavem odborného vzdělávání ve spolupráci se sociálními partnery a resortními ministerstvy, obsahuje kvalifikační a hodnotící standard. Kvalifikační standard je dokument, ve kterém je definováno co by držitel dané kvalifikace měl ovládat, hodnotící standard pak formou odborných způsobilostí přesně stanovuje co a jakým způsobem uchazeč o uznání profesní kvalifikace musí prokázat.

Pokud máte zájem získat osvědčení o uznání profesní kvalifikace, oslovte autorizovanou osobu, která má udělenu autorizaci pro danou profesní kvalifikaci a přihlašte se na zkoušku. Splníte-li všechny požadavky dané hodnotícím standardem, bude Vám vydáno autorizovanou osobou osvědčení o uznání profesní kvalifikace, což je dokument s celostátní platností. Provedení zkoušky je zpoplatněno.

Význam profesních kvalifikací je podpořen požadavky světa práce, kdy zaměstnavatelé často nevyžadují po zaměstnancích dosažený stupeň vzdělání (výuční list nebo maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti pro dané povolání.

Zdroj:
MŠMT - Informace pro uchazeče o složení zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Pro bližší informace o kvalifikačním standardu navštivte:
Obsah zkoušky odborné způsobilosti a seznam autorizovaných osob

Popis zkoušky Stavitel podzemní hrobky (69-016-H)

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 16 až 24 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška musí být rozložena do více dnů.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Hrobové místo na veřejném pohřebišti se souhlasem provozovatele pohřebiště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými stavebními materiály, mechanizmy pro přípravu stavebních směsí a dopravu materiálů a pomocnými zařízeními odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům.
Projektová dokumentace a příslušná legislativa související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy).

Zkouška se skládá z následujících částí:

- Administrativní a organizační zajištění podzemní hrobky
- Orientace v projektové přípravě a dokumentaci ke stavbě podzemní hrobky
- Zhotovování podzemní hrobky
- Dokončení a předání podzemní hrobky

Zdroj:
Národní soustava kvalifikací (NSK)

Kritéria hodnocení/ způsob ověření

Administrativní a organizační zajištění podzemní hrobky

A) Vybrat vhodné hrobové místo pro stavbu hrobky (z hlediska bezpečnosti, použití stavební techniky, velikosti apod.) | Praktické předvedení a ústní ověření

B) Posoudit okolí plánované stavby (vliv na výsadbu, přístup k sousedním hrobovým místům) | Praktické předvedení a ústní ověření

C) Provést administrativně právní vyhodnocení smluvních vztahů ke stavbě hrobky | Praktické předvedení a ústní ověření

D) Zajistit okolí stavby proti znečištění a poškození, místo pro vykopanou zeminu, stavební materiál | Praktické předvedení

E) Vyjmenovat základní pravidla bezpečnosti práce na staveništi | Ústní ověření

Orientace v projektové přípravě a dokumentaci ke stavbě podzemní hrobky

A) Vytvořit zadání pro projektovou dokumentaci ke stavbě hrobky (tvar hrobky a způsob odvětrávání, typ terénu, složení půdy, velikost prostoru hrobky a výkopu pro požadovaný počet rakví) při respektování zvláštních požadavků provozovatele pohřebiště stanovených v řádu pohřebiště | Praktické předvedení

B) Navrhnout materiály a hlavní konstrukční prvky, včetně požadavků pro osazení nadzemní části hrobky kamenickou firmou (základové pasy, beton, výztuže, betonové tvárnice) na základě předloženého statického výpočtu | Praktické předvedení a ústní ověření

C) Zhotovit jednoduchý rozpočet stavby (ceny stavebních materiálů a stavebních prací, přesunu hmot) | Praktické předvedení

Zhotovování podzemní hrobky

A) Provést výkopové práce (použití vhodných nástrojů, ochranných pomůcek apod.) | Praktické předvedení

B) Provést uložení přebytečné zeminy (zajištění oddělení případných lidských ostatků, naložení, odvoz a uložení zeminy na skládku, dodržování hygienických předpisů a opatření) | Praktické předvedení

C) Zhotovit základové pasy včetně dodržení technologických postupů a parametrů pro zvolený materiál stavby | Praktické předvedení

D) Zhotovit stěny, vložit svislé i vodorovné výztuže, zhotovit otvory pro patra, zalít betonem a zhotovit odvodnění | Praktické předvedení

Dokončení a předání podzemní hrobky

A) Ukončit stavbu (betonový věnec, popř. zhotovení vnitřního zakrytí stropnicemi a následná izolace proti povrchové vodě) | Praktické předvedení

B) Dodržet minimální světlost otvoru pro spuštění rakve podle zákona o pohřebnictví s možností opakovaného otevření hrobky bez nutnosti demontáže nadzemní části stavby | Praktické předvedení

C) Obsypat stěny hrobky, upravit okolní terén | Praktické předvedení

D) Vypracovat žádost o souhlas provozovatele pohřebiště stavbu užívat a protokol o předání dokončené stavby hrobky | Praktické předvedení

Zdroj:
Národní soustava kvalifikací (NSK)

Termíny zkoušek

po telefonické dohodě, cena 38.000,- Kč/osoba

Místo konání:
Hřbitov Jindřichovice

Další školení a zkoušky

Pravidelné školení hrobníků a další školení ve spolupráci se Sdružením pohřebnictví v ČR.

Seznam školení a zkoušek najdete na adrese zkousky.excelentt.cz.

Konference - PRÁVO NA ĽUDSKÚ DÔSTOJNOSŤ

PRVÁ MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA POHREBNÍCTVA VO VIŠEGRÁDSKOM REGIÓNE 5. – 6. NOVEMBER 2014 EXPO CENTER TRENČÍN

1. INFORMÁCIA

PROGRAMOVÝ VÝBOR:

Ladislav Stríž – predseda Programového výboru, Slovenská asociácia pohrebníckych a kremačných služieb (SAPaKS)
Balogh Károly – predseda Združenia výrobcov smútočných potrieb, Maďarsko
Marek Cichewicz – viceprezident Poľského zduženia pohrebníctva a viceprezident celosvetovej federácie pohrebníctva FIAT-IFTA, Poľsko
Mgr. Tomáš Kotrlý – Legislativně právní odbor, agenda pohřebnictví, Ministerstvo pro místní rozvoj, Česká republika

ADRESA PROGRAMOVÉHO VÝBORU:

Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb,
Trojičné námestie 12, 821 06 Bratislava,
tel. +421 903 716 024, email: sapaks@sapaks.sk

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

Vladimír Ecker – podpredseda, Slovenská asociácia pohrebníckych a kremačných služieb (SAPaKS)
Pavel Cajzl – predseda, Sdružení pohřebnictví Českej republiky
Horváth József – prezident Asociácie pohrebníctva
Mgr. Zuzana Jezerská – vedúca manažérka konferenčnej sekcie, EMERGE s.r.o.
Mgr. Jaroslav Šejvl – podpredseda, Cech hrobnický, Česká republika

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE:

EMERGE s.r.o., Urbánkova 19, 811 04 Bratislava,
telefón: +421 911 910 793
email: info@emerge.sk, web: www.emerge.sk,
www.conference-slovakia.com
Registrácia: registration@emerge.sk

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Termín a miesto konania: 5.11. – 6.11.2014, Expo Center Trenčín
GPS: 48° 53' 13.58" N, 18° 03' 50.81" E

Registrácia na mieste sa začína už 4.11. v poobedňajších hodinách. Odborný program bude prebiehať celý deň 5.11., a v doobedňajších hodinách dňa 6.11.2014. Účastníci konferencie sa budú môcť následne zúčastniť výstavy Slovak Funeral (2. ročník medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy pohrebných a kremačných služieb, 6.11. – 8.11.2014), ktorá sa bude konať v susediacich priestoroch.

HLAVNÉ TÉMY KONGRESU:

1. okruh: Platná legislatíva a jej dopad na praktickú aplikáciu výkonu pohrebných služieb v záujme zachovania práva na ľudskú dôstojnosť.

2. okruh: Zdravotníctvo a súdne lekárstvo – možné riziká hroziace pri výkone povolania v pohrebníctve, možné ohrozenie obyvateľstva a životného prostredia, predchádzanie rizík.

3.okruh: Budúcnosť pohrebníctva štátov V4, východiská vedúce ku kooperácii v praktickom výkone činností, vyhliadky pre spoločné zladenie záujmov v prospech človeka

ROKOVACIE JAZYKY:

anglický, český, slovenský

UBYTOVANIE A DOPRAVA:

Individuálna. Pre veľkú obsadenosť hotelov v jesennom období Vám odporúčame rezervovať si ubytovanie čo najskôr.

STRAVOVANIE:

V cene registračného poplatku je stravovanie počas konferencie, a to: obed a večera (5.11.), občerstvenie počas prestávok, spoločenský program (5.11.)

Certifi káty o účasti na konferencii budú vydávané po slávnostnom ukončení.

REGISTRÁCIA:

K účasti na konferencii je potrebné vyplniť registračný formulár a zaplatiť účastnícky poplatok.

Účastnícky poplatok: skorá registrácia – do 15. 09. 2014 = 59 Euro registrácia od 16. 09 do 22.10.2014 = 75 Euro neskorá registrácia od 23.10./registrácia na mieste = 95 Euro

Spôsob platby: bankovým prevodom na účet alebo vkladom na účet Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2629845026/1100
IBAN: SK691 1000000002629845026
BIC: TATRSKBX

Vyplnený registračný formulár (ako aj potvrdenie o zaplatení) zašlite na adresu: EMERGE s.r.o., Urbánkova 19, 811 04 Bratislava alebo skenovaný na emailovú adresu: registration@emerge.sk

Registrační formulář se po kliknutí uloží do Vašeho počítače

Registrační formulář: registration@emerge.sk

Hřbitovy žijí

Vážení kolegové, drazí přátelé,

rádi bychom ukázali, že hřbitovy rozhodně nejsou "mrtvá" místa, že žijí a ve spolupráci s Vámi bychom rádi připravili třídenní akci, jejímž cílem by bylo přiblížit práci na hřbitovech a souvislosti se hřbitovy spojené širší veřejnosti. Chtěli bychom do tohoto zapojit zahradníky, lidi z chráněných dílen, hospice a ostatní pomáhající profese; následně i jednotlivá řemesla – truhláře, kameníky, sochaře, ….

Rádi bychom přispěli k oživení a odtabuizování hřbitovů jako smutných míst, kde je nutné si pouze splnit své povinnosti na Velikonoce a na Dušičky. Budeme vděční za Vaše nabídky a za jakékoli náměty ke spolupráci. Budete-li mít jakýkoli dotaz, neváhejte a pište či volejte.

S pozdravem a díky Jaroslav Šejvl

Mgr. Jaroslav Šejvl
Správa pražských hřbitovů, p.o.
hřbitovní správa Olšany
tel.: 272 011 114
Vinohradská 2807/153c
130 00 Praha 3

Pořadatel

Hana Bíbová, K. H. Borovského 1020, 356 01 Sokolov
Mobil: 777 263 232, email: hana_bibova@volny.cz
Číslo účtu: 124946391/0100
IBANCZ6801000000000124946391

Číslo jednací a datum vydání autorizace: 29304/2017-94, 11.7.2017, na dobu 5 let ode dne 5.2.2018

Seznam školení a zkoušek